نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد(نهاده ها و سیستم های آبیاری)

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی درنوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد(نهاده ها و سیستم های آبیاری) در تاریخ 7_4 بهمن 1402 

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در دهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی تهران در تاریخ 12_15 دی 1402 به صفحه “دهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی تهران” مراجعه فرمایید.