نتیجه اثر بخشی کود هیومیک اسید مایا رشد بر روی زمین گندم

نتیجه اثر بخشی کود هیومیک اسید مایا رشد بر روی زمین گندم

ماده کودی مورد آزمایش:کود هیومیک اسید 70 درصد

شروع آزمایش: 20 دی ماه 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 23 بهمن ماه 1402

محل آزمایش: استان مازندران/قائم شهر

 

                   عکس زیر نتیجه استفاده از کود هیومیک اسید مایا رشد در بازه زمانی 1 ماهه بر روی یک زمین گندم در قائم شهر می باشد.

نتیجه اثر بخشی کود هیومیک اسید مایا رشد بر روی زمین گندم

جهت مشاهده نتایج استفاده از محصولات مایا رشد بر گیاهان خانگی می توانید به صفحه”نتایج استفاده از کود کلات آهن و کود هیومیک اسید مایا رشد بر عملکرد گیاهان خانگی“مراجعه فرمایید.