نتایج استفاده از کود کلات آهن و کود هیومیک اسید مایا رشد بر عملکرد گیاهان خانگی

نتایج استفاده از کود کلات آهن و کود هیومیک اسید مایا رشد بر عملکرد گیاهان خانگی

ماده کودی مورد آزمایش:کود کلات آهن 6 درصد و کود هیومیک اسید 70 درصد

شروع آزمایش: 4 دی ماه 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 16 دی ماه 1402

محل آزمایش: استان فارس/شیراز_مصرف برای گیاهان خانگی

عکس های زیر نتایج استفاده از کود کلات آهن 6 درصد و کود هیومیک اسید مایا رشد بر گیاهان خانگی می باشد.

جهت مشاهده بیشتر تست محصولات مایا رشد می توانید به صفحه”طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه گیاهان زینتی-پیچ گلیسین“مراجعه فرمایید.