مزارع شاهد مایا رشد

ماده کودی مورد آزمایش: کود کلات آهن 6 درصد

شروع آزمایش: 28 اردیبهشت 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 2 مرداد 1402

محل آزمایش: البرز_شرکت توسعه مهندسی و خدمات آب و خاک پارس

ماده کودی مورد آزمایش: کود کلات آهن 6 درصد

شروع آزمایش: 28 اردیبهشت 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 2 مرداد 1402

محل آزمایش: البرز_شرکت توسعه مهندسی و خدمات آب و خاک پارس

ماده کودی مورد آزمایش: کود کلات آهن 6 درصد و کود هیومیک اسید 70 درصد

شروع آزمایش: 4 دی ماه 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 16 دی ماه 1402

محل آزمایش:استان فارس/گیاهان خانگی

ماده کودی مورد آزمایش:کود هیومیک اسید 70 درصد

شروع آزمایش:20 دی ماه 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش:23 بهمن ماه 1402

محل آزمایش: استان مازندران/قائم شهر