مجوز های مایا رشد

مجوز محصولات مایا رشد در سازمان تحقیقات خاک و آب کشور

همچنین،تمام محصولات مایا رشد در مزارع شاهد روی محصولات مختلف مورد تست و بررسی قرار گرفته اند.برای مشاهده تست محصولات به صفحه مزارع شاهد مایا رشد مراجعه فرمایید.