بیست و دومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در بیست و دومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان در تاریخ 26_23 آبان 1402 

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در جدهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، تجهیزات باغبانی، نهاده، گلخانه شیراز در تاریخ 13_17 آذر 1402 به صفحه”هجدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات باغبانی، نهاده، گلخانه شیراز مراجعه فرمایید.