بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی شیراز

بیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی شیراز

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی دربیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

(نهاده ها،تجهیزات،گلخانه و سیستم های آبیاری) در شهر شیراز در تاریخ 4_7 اردیبهشت 1403